بررسی مقالات جدید, در زمینه های خدماتی مرکز:

۱. ارزیابی امنیتی
۲. امنیت تجهیزات پزشکی
۳. آنالیز شبکه های اجتماعی