رایانامه:
CERT.APAIUMS@gmail.com

نشانی:
تهران – بزرگراه شهید همت غرب -بین تقاطع شیخ فضل ا… نوری و شهید چمران – جنب برج میلاد – دانشگاه علوم پزشکی ایران – آزمایشگاه تخصصی آپا

تلفن تماس:
09901244398