برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت راهبردی امنیت سایبری حوزه سلامت

کارگاه آموزشی مدیریت راهبردی امنیت سایبری حوزه سلامت 12 و 13 تیرماه برگزار شد