مرکز تخصصی آپا دانشگاه علوم پزشکی ایران با بهره گیری از توان نیروهای متخصص خود و همچنین تولید ابزارهای متعدد بومی تولید شده فرآیند تحلیل بدافزارهای شناخته شده را انجام میدهد.