مرکز تخصصی آپا دانشگاه علوم پزشکی ایران با تولید ابزارهای بومی کارا در زمینه جرمیابی دیجیتال حافظه و شبکه­ های ارتباطی آماده است تا این خدمات با دستور مراجع ذیصلاح به متقاضیان ارائه دهد.